Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2019 - ᾿Ιούνιος 2020

Τρίτος κύκλος· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας»
᾿Αφιέρωμα στὰ 200 χρόνια (1820-2020) ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Γ. Βιολάκη

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

῾Η τέταρτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),
— τὴν Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·
῾Η θεολογία τοῦ Τυπικοῦ στὴν ᾿Εξόδιο ἀκολουθία


Εἰσηγητής· κ. Μιχαὴλ Γαλενιανός, δρ θεολογίας, δρ φιλοσοφίας, καθη­γητὴς στὸ ἀκαδημαϊκὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ City Unity College.
Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.
Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

᾿Εγγραφές·                 Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι symbole@mail.com

Πληροφορίες·             Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
                                  ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),
                                  Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ. 

 ᾿Αθῆναι, 7/2/2020


ΧΟΡΗΓΟΙ
— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
 «Σουρωτή», Φυσικὸ Μεταλλικὸ Νερό, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
  Σολάκης ᾿Αντώνιος Α. Ε., ᾿Επιχειρήσεις Μαρμάρου, Δράμα
— ῾Ελληνικὴ ἑταιρία ὑπεραγορῶν
  ᾿Ανώνυμοι χορηγοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου