Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Ο Βασιλικός Οίκος των Μακεδόνων

Σχόλιο ιστολογίου μας : Εις το πανελλήνιον συνέδριον εις Κόρινθον 334 Π.Χ. Δημάρατος προς Αλέξανδρον «Χαίρε ούν ή τε Ελλάς απάσα καί ή Μακεδονία»
«Αλλ’ ώ μάκαρε εστίν ούν Ελλάς καί ή Μακεδονία»
απάντησε οργισμένος ο Μέγας Αλέξανδρος εις τον Δημάρατον.

Από το ιστολόγιο http://www.panmacedonian.info/

Ο Βασιλικός Οίκος των Μακεδόνων πηγάζει από την αρχαία Ελληνική μυθολογία τεκμηριώνεται από μαρτυρίες Ελλήνων και Ρωμαίων αρχαίων ιστορικών και από ανασκαφικά ευρήματα. Άπασαι αι αναφοραί αυταί   αποδεικνύουν την Ελληνική καταγωγή των Μακεδόνων Βασιλέων από του πρώτου προγόνου αυτών Αργείου Βασιλέως
«Περσεύς ο ΙΗ’» περίπου 1400 Π.Χ. μέχρι του τελευταίου κατά περίεργον σύμπτωσιν «Περσεύς ο Μακεδών» 179-168 Π.Χ. 20 χρόνια πριν η Ρώμη προσαρτήσει την Μακεδονία.


Γενεαλογικό Δένδρο Αργείων Βασιλέων.
1. Ο Ίναχος Α’     18. Ο Περσεύς ΙΗ’        35.Ο Οϊκλής ΛΕ’
2. Ο Φορωνεύς Β’   19. Ο Μεγαπένθης ΙΘ 36.Ο Αμφίαρος ΛΣΤ’
3. Ο Άπις Γ’          20. Ο Αναξαγόρας Κ’   37.Ο Αλκμέων ΛΖ’
4. Ο Άργος Δ’       21. Ο Αλέκτωρ ΚΑ’       38.Ο Αμφίλοχος ΛΗ’
5. Ο Έκβασος Ε’   22. Ο Ίφις ΚΒ’               39.Ο Ορέστης ΛΘ’
6. Ο Κρίασος ΣΤ’   23. Ο Σθένελος ΚΓ’     40.Ο Τισαμενός Μ’
7. Ο Φόρβας   Ζ’   24. Ο Κυλαράβης ΚΔ’   41.Ο Τήμενος ΜΑ’
8. Ο Τρίοπας Η’   25. Ο Βίας ΚΕ’               42.Ο Δηϊφόντης ΜΒ'
9. Ο Αγήνωρ Θ’   26. Ο Ταλαός ΚΣΤ’     43.Ο Κείσος ΜΓ’
10. Ο Ίασος     Ι’      27. Ο Πρώναξ ΚΖ’       44.Ο Μείδων ΜΔ’
11. Ο Κρώτοπος ΙΑ 28. Ο Άδραστος ΚΗ’     45. Ο Αριστοδαμίδας ΜΕ’
12. Ο Σθενέλας ΙΒ’ 29. Ο Αιγιαλεύς ΚΘ’   46.Ο Φείδων ΜΣΤ’
13. Ο Γελάνωρ ΙΓ’   30. Ο Διομήδης Λ’       47.Ο Έρατος ΜΖ’
14. Ο Δαναός   ΙΔ’ 31Ο Κυάνιππος ΛΑ’   48.Ο Δαμοκρατίδας ΜΗ
15. Ο Λυγκεύς   ΙΕ   32. Ο Μελάμπους ΛΒ’ 49.Ο Λεωκήδης ΜΘ’
16. Ο Άβας ΙΣΤ’    33. Ο Μάντιος ΛΓ’         50.Ο Μέλτας Ν’
17. Ο Ακρίσιος ΙΖ’   34. Ο Αντιφάτης ΛΔ’   51. Ο Αίγων   ΝΑ’

Περσεύς ο ΙΗ’ (18ος) Βασιλεύς του Άργους  

Είναι ο Πρόγονος των Μακεδόνων Βασιλέων διότι      
απόγονοι αυτού είναι ο Ηρακλής – Τήμενος –
Αριστοδαμίδας ΜΕ’ (45ος ) Βασιλεύς του Άργους
και ο υιός αυτού ΚΑΡΑΝΟΣ

Εξ αυτού αρχίζει
α) O Βασιλικός οίκος των Μακεδόνων από τους
   Περσίδες ή Ηρακλειδείς ή Τημενίδες, εκ του υιού του
     Περσέως Αλκαίος. ( Ηρακλής – Τήμενος)
β) Ο Βασιλικός οίκος των Περσών ή Αχαιμενίδες εκ του
     υιού του Περσέως Πέρσης.( Αχαιμένης – Κύρος Α’).
γ) Ο Βασιλικός οίκος των Μυκηνών εκ του υιού του
     Περσέως ΣθένελοςΠΡΟΓΟΝΟΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ *                                                                                                                  
                                                                                                      
Περσεύς + Ανδρομέδα   = Αλκαίος            
Αλκαίος   +       ( ; )         = Αναξώ – Αμφιτρύων.
Ηλεκτρύων + Αναξώ     =   Αλκμήνη – Ανάκτωρ.
Αμφιτρύων + Αλκμήνη = Ηρακλής – Ιφικλής.
Ηρακλής + Δηϊάνειρα   =   Ύλλος.
                                        
ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ **

Ύλλος + ( ; ) =       = Κλεοδαίος.
Κλεοδαίος + ( ; )     = Αριστομάχος
Αριστομάχος + ( ; )=Τήμενος*** - Αριστοδήμος.
                                                           - Κρεσφόντης.

* Ισοκρ: Φίλιπ.ιβ 32- ** Διόδωρος Ζ’ 15-17- *** Θουκ. 2. 29.
Περί το έτος 1.100 π.Χ. ο Τήμενος ηγήθη της τρίτης καθόδου των Ηρακλειδών. Ενίκησε μετά των αδελφών του Αριστοδήμου και Κρεσφόντα τον βασιλέα Τισαμενόν, καταλύσας το Βασίλειον των Μυκηνών κατέλαβε το Άργος γενόμενος ιδρυτής της δυναστείας των Τημενιδών, οι οποίοι εβασίλευσαν μέχρι της παύσεως του θεσμού της βασιλείας εις το Άργος. Ονομάζονται και Ινάχιδες διότι επανέφερε το γενεαλογικόν δένδρον του Ινάχου εις την Βασιλεία του άργους το οποίον διεκόπει επί βασιλείας Κυλαράβη.
Απόγονός του Τημένου ο Αριστοδαμίδας ΜΕ’, 45ος βασιλεύς του Άργους είχε δύο υιούς τον Φείδωνα ΜΣΤ’ τον 46ον Βασιλέα του Άργους και τον ΚΑΡΑΝΟΝ.


Κάρανος ή Περδίκκας.

Είναι ο μυθικός γενάρχης της βασιλικής οικογένειας των Μακεδόνων κατά Θεόπομπον και Παυσανία Βοιωτικά ΧL,8.
Εβασίλευσε περί το 808 – 778 π.Χ. εις τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνας. Με χρησμόν του Μαντείου των Δελφών( ΙουστίνοςVII,1) – (Σίγγελος P.262) εγκατεστάθη εις την Μακεδονία και οδηγούμενος υπό αιγών ίδρυσε την πόλιν των Αιγών. Σύμβολον της Δυναστείας ο 16εξάκτινος ήλιος, γνωστός ως ο ήλιος της Βεργίνας. Κατά τον Ηρόδοτον εσχηματίσθη από τον Περδίκκα με 16 ηλιακάς ακτίνας από στάκτην ως συμβολική αμοιβή κάποιας εργασίας.
Το γενεαλογικόν δένδρον των Μακεδόνων βασιλέων προέρχεται εκ του βασιλείου του Άργους και είναι γνωστοί ως Περσείδες ή Ηρακλειδείς ή Τιμενίδες. Αντιστοίχως από τον Περσέαν – Ηρακλήν – Τήμενον.

Ιστορικές Αναφορές
Αναφέρονται ενταύθα ορισμέναι μαρτυρίαι. Μυθικαί, Ιστορικαί και ανασκαφικαί

Αλέξανδρος τω γένει προς πατρός μεν ην Ηρακλείδης από Καράνου

Πλούταρχος ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ II/23-25: «Αλέξανδρος τω γένει προς πατρός μεν ην Ηρακλείδης από Καράνου προς μητρός δε Αιακίδης από Νεοπτολέμου».

Αρριανός: (Βιβλίον 4ον, 11).
Καλλισθένης προς αναξαγόρα ο οποίος εκολάκευε υπερβολικά τον Μ. Αλέξανδρον «αλλά μεμνήσθαι γαρ ου Καμβύση ουδέ Ξέρξη ξυνόντα ή ξυμβουλεύοντα, αλλά Φιλίππου μεν παιδί, Ηρακλείδη δε από γένους και Αιακίδη, ότου οι πρόγονοι εξ Άργους ες Μακεδονίαν ήλθον, ουδέ βία, αλλά νόμω Μακεδόνων άρχοντες διετέλεσαν»

Αρριανός (Βιβλίον 2ον ,5)
Ο Μέγας Αλέξανδρος όταν ευρέθη κατά την εκστρατεία του εις την πόλιν της Μικράς Ασίας Μαλλόν με το αιτιολογικόν ότι κατάγετο και αυτός από τους βασιλείς του Άργους και ήταν Ηρακλείδης, έδωσε προνόμια και ετέλεσε θυσίαν εις τον 38ον βασιλέα του Άργους Αμφίλοχον ΛΗ’ ο οποίος μετά του μάντεως Κάλχαντος μετά τον Τρωϊκόν πόλεμον παρέμεινε εις Μ. Ασίαν όπου και ίδρυσε την πόλιν Μαλλόν εις Κιλικίαν.
Ένθεν δε ες Μαλλόν αφίκετο και Αμφιλόχω όσαι ήρωι ενήγισε……ανήπεν, ότι Αργείων μεν Μαλλωταί άποικοι ήσαν, αυτός δε απ’ Άργους των Ηρακλειδών είναι ηξίου.

Ισοκράτης (Φίλιππος ιβ 32).
           Τονίζει και αυτός την καταγωγήν της Μακεδονικής
          δυναστείας από τον ημίθεον Ηρακλή «και Θηβαίοι τον
αρχηγόν του γένους σας (Ηρακλή) τιμούν.»                                                 
      
                                        


Ανασκαφικόν εύρημα

Αναμφισβήτητον γεγονός ότι της Μακεδονικής δυναστείας γενάρχης ήτο ο ήρως ο πολυθρύλητος Ηρακλής είναι ότι το 1966 εις τας ανασκαφάς της Βεργίνας (Αίγαί) ο διάσημος και αείμνηστος αρχαιολόγος Μ. Ανδρόνικος ανέσκαψε μαρμάρινον κιονόκρανον εις το οποίον αναγράφεται «ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΤΡΩΩ».
Εάν ληφθή υπ’ όψιν ότι τα οικόσημά της Πέλλας
(πρωτεύουσα επί Αρχελάου και Φιλίππου Β΄) και τα νομίσματα του Αλεξάνδρου είχαν ως σήμα το ρόπαλόν του Ηρακλέους αυτό είναι απόδειξις της αυθεντικής συνέχειας της Ελληνικής Μακεδονίας.
      
Θουκυδίδης ( ΙΙ 99, 3).
«Την……νύν Μακεδονία. Αλέξανδρος ο περδίκκου πατήρ και
απόγονοι αυτού, Τημενίδαι, του αρχαίου όντες εξ Άργους».

Ηρόδοτος ( 8 , 138 ).
Αναφέρεται εις την δυναστεία των Τημενιδών

Θουκυδίδης ( 2, 29 ).
           Αναφέρεται εις την δυναστεία των Τημενιδών επίσης.
           Κατά τον Ηρόδοτον «ήτο ο Τήμενος τέταρτος απόγονος του
         Ηρακλέους, υιός του Αριστομάχου, υιού του Κλεοδαίου, υιού
        του Ηρακλέους». Ο Τήμενος μετά των αδελφών του
         Αριστοδήμου και Κρεσφόντου, επικεφαλής των Δωριέων
           εισέβαλον εις την Πελοπόννησον και κατέλυσαν σχεδόν όλα τα Μυκηναϊκά βασίλεια.
         Άξιον εδώ να μνημονευθή ότι όταν ο Ορέστης υιός του Αγαμέμνονος και της
       Κλυταιμνήστρας ηττήθη από τους ως άνω Ηρακληδείς και όταν τον αθώωσε ο Άρειος
         Πάγος δια την δολοφονία της μητρός του κατέφυγεν εις την Μακεδονίαν όπου ίδρυσε το
       Άργος Ορέστιον. Επί προσθέτως αναφέρει ο Ηρόδοτος οι γενάρχαι των δύο βασιλικών
        οίκωντηςΣπάρτης προέρχονται από τα τέκνα του Αριστόδημου, Ευρυσθένη και Πρόκλεον.

         Διόδωρος(Ζ’15-17)
         Δίδει αναλυτικόν κατάλογον των Αργεαδών βασιλέων:
         Ηρακλής – Ύλλος – Κλεοδαίος – Αριστόμαχος – Τήμενος – Κίσσιος – Θέστιος – Μέρωπος –
        Φείδων – Κάρανος – Κοίνος – Τυρίμμας κτλ.


                                    

                                   Μυθική και Ιστορική καταγωγή εκ μητρός.

                                   ΧΑΟΣ = Γαία + Τάρταρος = Πόντος + Γαία =
                                   Δωρίδα + Νηρεύς = Θετίδα + Πηλέας =
                             Αχιλλέας=Νεοπτόλεμος=Ολυμπιάς=Αλέξανδρος.

Αρριανός: Βιβλίον1,11 «Θύσαι δε αυτόν και Πριάμω επι του βωμού του Διός Ερκείου λόγος κατέχει, μήνιν Πριάμου παραιτούμενον τω Νεοπτολέμου γένει, ο δη ες αυτόν καθήκεν.»
Το έτος 334 π.Χ. όταν ο Αλέξανδρος έφθασε εις Τροίαν ετέλεσεν «Ιλαστήριον θυσίαν» επειδή εθεώρη τον εαυτόν του απόγονον του Νεοπτολέμου υιού του Αχιλλέως.
Διά της θυσίας ταύτης «λόγος κατέχει» ήθελε να εξευμενίση τον Δία, πατέρα των Θεών, ώστε να μη υπάρχη πνεύμα δυσμενείας λόγω καταγωγής η οποία να εναντιωθή εις την μεγάλην του εκστρατείαν. Αυτό αποδεικνύει την βαθείαν πίστην και σεβασμόν του εις την θρησκεία και τα άγραφα έθιμα των Ελλήνων.
Αυτά περίπου γράφει και ο Πλούταρχος στο βιβλίον του ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κεφ. XV παρ. 9-19: «Αναβάς δε εις το Ίλιον έθυσε τη Αθηνά και τοις ήρωσιν έσπεισε. Την δε Αχιλλέως στήλην αλειψάμενος λίπα και μετά των εταίρων συναναδρομών γυμνός, ώσπερ έθος εστίν εστεφάνωσε μακαρίσας αυτόν…..,την δε Αχιλλέως ζητείν, η τα κλέα και τας πράξεις υμνεί των αγαθών ανδρών»

Επισήμανσις: Αν κάποιος δικαιούται να είναι και να λέγεται Έλλην το προνόμιο αυτό ανήκει στον Μέγας Αλέξανδρος Ο Όμηρος στην Β' 681 - 685) αναφέρει: «Νυν αυ τους όσσοι το Πελασργος οιον, οι τ' Αλόπην, οι τε Τρηχίνα νέμοντο, οι ηδ' ιγύναικα, Μυρμιδόνες δε καλεύντο και Έλληνες αρχός Αχιλλεύς».
Μετάφραση: «Και τώρα Άργος και αυτοί που ζούσαν στην Άλο και στην Αλόπη και στην Τραχίνα και όσοι είχαν τη Φθία και την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες, και καλούνταν (οι λαοί αυτοί) Μυρμιδόνες και Έλληνες και Αχαιοί^ αυτοί με πενήντα πλοία είχαν αρχηγό τον Αχιλλέα».
Βασιλείς της Μακεδονίας.

Διακρίνονται εις τρείς Δυναστείας
Δυναστεία Αργεαδών.
     Δυναστεία Αντιπατριδών.
                                                              Δυναστεία Αντιγονιδών.
                              
Δυναστεία Αργεαδών

                     Προϊστορικοί ή Μυθικοί Βασιλείς.
1. Κάρανος 808-778 Π.Χ.     2. Κοίνος 3. Τυρίμας. 4. Περδίκκας Α’ 700-678 Π.Χ.  
5. Αργαίος Α’ 678-640.         6. Φίλιππος Α΄ 640-602 Π.Χ.   7. Αεροπός Α’602-576.
8. Αλκέτας Α’ 576-547 ΠΧ. 9. Αμύντας Α’.
                      
                     Ιστορικοί Μακεδόνες Βασιλείς Π.Χ.
9. Αμύντας Α’ 548 – 498.                     10. Αλέξανδρος Α’ 498 – 454.
11. Αλκέτας Β’ 454 – 448.                     12. Περδίκκας Β’ 448 – 413.
13. Αρχέλαος Α’413 – 399.                   14. Κρατερός Α’   399.
15. Ορέστης της Μακεδονίας 399 – 396.
16. Αρχέλαος Β’ 396-393.                       17. Αμύντας Β’ 393.
18. Παυσανίας της Μακεδονίας 393. 19.Αμύντας Γ’   393.
20. Αργαίος Β’ 393 – 392.                      21. Αμύντας Γ’ (αποκατάστ) 392-370.
22. Αλέξανδρος Β’ 370 – 368.               23. Πτολεμαίος Α’ 368-365
24. Περδίκκας Γ’ 365 – 359.                25. Αμύντας Δ’ 359 – 356.
26. Φίλιππος Β’ 356 – 336.                   27. Αλέξανδρος Γ’ 336 – 323.
28. Φίλιππος Γ’ 323 – 317.                 29. Αλέξανδρος Δ’323 – 310.

Με τον Αλέξανδρο τον Δ’ υιόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης, θυγάτηρ του ηττηθέντος εις Βακτρία Οξυάρτη, έπαυσε η ένδοξος Δυναστεία των Τημενιδών.(Όπως και ο Αλέξανδρος Γ’ ο Μέγας έπαυσε την Δυναστεία των Αχαιμενιδών). Αμφότεροι εφονεύθησαν το 309 π.Χ υπό του Κασσάνδρου. Υπήρχε και ο νόθος υιός του Μ. Αλεξάνδρου και της Βαρσίνης Ηρακλής ο Μακεδών. (Κατά τον Πλούταρχον Βίοι παράλληλοι, Αλέξανδρος, κεφ. 21 παρ.24-28, ήταν θηγάτηρ του Σατράπη Αρταβάζου και χήρα του Μέμνονος. Κατά τον Αρριανόν βιβλόν 7ονκεφ.4 ή Βαρσίνη ήταν η πρεσβυτέρα θυγάτηρ του Δαρείου.) Την Βαρσίνην και τον Ηρακλήν εφόνευσε ο Πολυπέρχων, επιφανής αξιωματούχος, το 310 π.Χ προτροπή του Κασσάνδρου όταν ήθελε αυτός να τον ανεβάση εις τον Μακεδονικόν θρόνον.                            

                                                                                                                                                                                                                 
Ο Αλέξανδρος ο Δ’ ήταν μειωμένης πνευματικής ικανότητος.    
Εβασίλευσε τύποις με τέσσερις αντιβασιλείς εκ των οποίων προέκυψαν, η Δυναστεία των Αντιπατριδών με 4 βασιλείς και Δυναστεία των Αντιγονιδών με 14 βασιλείς. Ο τελευταίος εξ αυτών κατά περίεργον σύμπτωσιν ονομάζετο Περσεύς της Μακεδονίας 179-168 Π.Χ.
Είχε τρεις υιούς εκ των οποίων ο τρίτος αμφισβητείται.
Αλέξανδρος – Φίλιππος - Ανδρίσκος ;;;

Ο Ανδρίσκος ισχυρίσθη ότι είναι υιός του Περσέως και
διεκδίκησε τον θρόνον της Μακεδονίας ως ο Φίλιππος ΣΤ’.
Το γεγονός αυτό προεκάλεσε τον τέταρτον Μακεδονικό πόλεμον όπου ο Ανδρίσκος ηττήθη και η Μακεδονία προσαρτήθη το έτος 148 π.Χ. εις την Ρώμη.
Παρατήρησις: Για τους βασιλείς με πλαγία γραφή δεν υπάρχουν ιστορικαί ή άλλαι πληροφορίαι.

Ιστορικόν συμπέρασμα.
Πολέμιοι της Ελληνικότητος της Μακεδονίας ισχυρίζονται ότι ναι μεν οι Μακεδόνες Βασιλείς ενδέχετο να ήσαν Ελληνικής καταγωγής ή και έχοντες παιδείαν Ελληνικήν αλλά οι Μακεδόνες ως φυλή δεν ήσαν Έλληνες.
Εάν ανατρέξωμεν εις τα μυθικά, ιστορικά δρώμενα και αναφοράς οι υιοί του Περσέως του ΙΗ’ (18ος) ως ήδη ελέχθη ίδρυσαν και ηγήθηκαν Ελληνικών και αλλοδαπών Βασιλικών Οίκων ως εξής.
α) O Βασιλικός οίκος των Μακεδόνων εκ του υιού του Περσέως Αλκαίος. ( Ηρακλής
     Τήμενος-Κάρανος.)
β) Ο Βασιλικός οίκος των Περσών ή Αχαιμενίδες εκ του υιού του Περσέως Πέρσης.
     ( Αχαιμένης – Κύρος Α’.)
γ) Ο Βασιλικός οίκος των Μυκηνών εκ του υιού του Περσέως Σθένελος.

Ως εκ τούτου δυνατόν να σκεφθή κανείς. Ότι όπως ο υιός του Περσέως Πέρσης ίδρυσε το Περσικόν Βασίλειον με Έλληνα γενάρχη αλλά λαόν-Φυλή όχι Ελληνική γιατί όχι και ο Αλκαίος μέσω του απογόνου του Κάρανου να ίδρυσε το Μακεδονικόν Βασίλειον με γενάρχη Έλληνα μεν αλλά λαόν διάφορον του Ελληνικού γένους.
Δια τον Σθένελον δεν γεννάται αμφιβολία ότι ίδρυσε και ηγήθη Ελληνικού λαού γιατί ο νεοτερισμός «Σποπιανισμός» ήτοι η εμπάθεια η αμφισβήτησις και η επιδείωξις των Σλαβικών φύλων (Βλέπε Ιλλυρικόν ζήτημα) δια απόκτησιν ιστορικής και ενδόξου καταγωγής συν και επεκτατικών διαθέσεων δεν αγγίζει την Πελοπόννησον. Αν και υφέρπουν ορισμέναι ανιστόριται φήμαι.
Την περίπτωσιν του Πέρση ουδείς την αμφισβητεί γιατί είναι γνωστό ιστορικό γεγονός και γιατί δεν συνορεύει με λαό ή φυλή να επιδειώκη να υφαρπάση τον πολιτισμό, την ιστορία και τα εδάφη της άλλοτε ονομαζόμενης Περσίας μέσω άλλης Εθνότητος η οποία θα εκαλείτο …..Περσική όπως οι Σλάβοι των Σκοπίων οι οποίοι επιμένουν ότι είναι οι …..Μακεδόνες.
Εις την προκειμένη περίπτωσιν της Μακεδονίας όλες αι μυθικαί και ιστορικαί μαρτυρίαι αναφέρουν (Ιουστίνος VII,!) – Σύγγελος P. 262) ότι το μαντείον των Δελφών υπέδειξε εις τον Κάρανον να ιδρύση το Βασίλειον του εις τα εδάφη της τότε Μακεδονίας με πληθυσμό από Ελληνικά φύλα και ούτως έγινε ως μαρτυρεί ο Αρριανός.
Αρριανός: (Βιβλίον 4ον, 11).
Καλλισθένης προς αναξαγόρα ο οποίος εκολάκευε υπερβολικά τον Μ. Αλέξανδρον «αλλά μεμνήσθαι γαρ ου Καμβύση ουδέ Ξέρξη ξυνόντα ή ξυμβουλεύοντα, αλλά Φιλίππου μεν παιδί, Ηρακλείδη δε από γένους και Αιακίδη, ότου οι πρόγονοι εξ Άργους ες Μακεδονίαν ήλθον, ουδέ βία, αλλά νόμω Μακεδόνων άρχοντες διετέλεσαν»
Η αναφορά αυτή μαρτυρεί πως αν ο τότε Μακεδονικός λαός δεν ήσαν Έλληνες θα θεωρούσαν τον Κάρανο και τους ελαχίστους περί αυτόν εισβολείς και εχθρούς και θα εναντιώνοντο. Πιθανόν να ισχυρισθή κάποιος ότι το ίδιον συνέβει και με τον Πέρση ότι δεν εναντιώθηκαν οι Πέρσαι
Ας ανατρέξωμεν εις τα μυθικά δρώμενα των προγόνων του Πέρση και του ιδίου τα οποία διαφέρουν ως προς του Αλκαίου και του Σθένελου των άλλων υιών του Περσέως και ιδρυτών των γνωστών Βασιλικών οίκων εν Ελλαδι.
Ως αναφέρει η μυθολογία, Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη βιβλίον II, ο Βασιλικός οίκος του Άργους είχε Βασίλεια και εις την Αφρική, οι απόγονοι των οποίων ως ο Αίγυπτος και η Λιβύη έδωσαν τα ονόματά τους εις μεγάλας γεωγραφικάς εκτάσεις της Βορείου Αφρικής. Και εκ του ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΎ Βασιλείου των Μυθικών Ελλήνων κατά πάσαν πιθανότητα ο φαιδρός Ισπανός και ενδεχομένως όργανο του ανθέλληνος Γ. Σόρος, κάποιος Antonio Arnaiz Villena φερόμενος ως ανοσολόγος με ρηξικέλευθες δήθεν επιστημονικές μελέτες απεφάνθη ότι η Ελληνική φυλή δεν είναι γηγενής αλλά ούτε καν Ευρωπαϊκή αλλά με DNA Υπο-Σαχάρια!!!. Δηλαδή Βεδουίνοι!!!. Ενώ οι Σλάβοι και δη των Σκοπίων είναι Μακεδόνες έχοντες τα DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με τας ….επιστημονικάς του μελέτας διεφώτισε την ανθρωπότητα   περί της καταγωγής και τα DAN του Μέγάλου Μακεδόνος η οποία ανθρωπότητα, πριν την ανακάλυψίν του ήταν στο σκότος και την άγνοιαν περί της εθνότητος του!!!!!. Αυτή είναι …..επιστημονική αξιοπιστία!!! Αγνοεί και αυτός ο ειδήμων της ιστορίας ότι οι Έλληνες είναι οι πρώτοι διδάξαντες του ΕΠΟΙΚΕΙΝ
Ο Περσεύς ως μνημονεύεται ενυμφεύθη την Ανδρομέδα θυγάτηρ του Κηφέως βασιλεύς της Αιθιοπίας, υιός του Βήλου οι γονείς του οποίου ήσαν η Λιβύη και ο Ποσειδώνας με γενάρχη τον Έπαφον υιός της Ιούς και του Διός.
Συγκεκριμένως ο Απολλόδωρος στο βιβλίον II κεφάλαιον 49 γράφει: «Εγένετο δε εξ Ανδρομέδας παίδες αυτώ, πριν μεν ελθείν εις την Ελλάδα Πέρσης, ον παρά Κηφεί κατέλιπεν (από τούτου δε τους Περσών βασιλέας λέγεται γενέσθαι), εν Μυκήναις δε Αλκαίος και Σθένελος…….» Δηλαδή «Από την Ανδρομέδα απέκτησε παιδιά (ο Περσέας) προτού ακόμα έλθει στην Ελλάδα γεννήθηκε ο Πέρσης, τον οποίο άφησε κοντά στον Κηφέα (αυτός λέγεται ότι δημιούργησε την γενιά των Περσών), ενώ στις Μυκήνες γεννήθηκαν ο Αλκαίος και Σθένελος….» Άρα ο Πέρσης δεν εβασίλευσε και έγινε γενάρχης είς Ελληνικόν Λαόν-Φυλή-Γένος, όπως ο Κάρανος.
Όλες αι ανωτέρω αναφοραί των απογόνων του Πέρση υιού του Αργείου Βασιλέως Περσέως του ΙΜ’ εξιστορούν γεγονότα και δρώμενα αλλοδαπού λαού διάφορον του γένους του γενάρχη τους Έλληνος Πέρση.
Εάν ανατρέξουμε εις τον Κάρανον τον αντίστοιχον του Πέρση γνωρίζουμε ότι όλοι οι απόγονοι του Κάρανου φέρουν Ελληνικά ονόματα και εμπλέκονται σε δρώμενα Ελληνικά.   Ο Αλέξανδρο ο Α΄ έλαβε μέρος εις τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Φίλιππος ο Β΄ εκέρδισε και Ολυμπιακά αγωνίσματα. συνήπτοντο συμμαχίαι μεταξύ Ελληνικών Βασιλείων. Ελάμβαναν χώρα διάφορα αμιγώς Ελληνικά πολιτιστικά γεγονότα.
Άπαντες σφυρηλάτησαν Ελληνικά νομίσματα

   και όχι……Μακεδονικά!!!! Κατάλληλα για την εμπορική συναλλαγή και ανάγκες του λαού για τον οποίον προωρίζοντο. Κατ’ αντιδιαστολή των απογόνων του Πέρση ο οποίος σφυρηλάτησε Περσικά κατάλληλα για τους Πέρσες. Πιστεύουν στο Ελληνικό Δωδεκάθεον και όχι εις την…….Μακεδονική θρησκεία. Έχουν ημερολόγιον με Ελληνικές και όχι ….. Μακεδονικές ονομασίες. Πέντε μήνες από το Μακεδονικό ημερολόγιον του Κάρανου ταιριάζουν με τα υπόλοιπα Ελληνικά κράτη πόλεις, από Μικράς Ασίας, κυρίας Ελλάδος μέχρι Ιταλίας, τα οποία διαφέρουν εις μήνες και πολλά δεν έχουν μεταξύ τους ταύτισιν πέντε μηνών ως το Μακεδονικόν. Βλέπε κεφάλαιον ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΣ. Είναι όχι μόνο φορείς και δημιουργοί του Ελληνικού πολιτισμού αλλά διέδωσαν αυτόν εις τους λαούς τους οποίους κατέκτησαν. Ίδρυσαν πόλεις με Ελληνικά ονόματα και όχι…….Μακεδονικά γιατί αυτά ήσαν Ελληνικά.

Το Βασίλειον της Μακεδονίας δια των όπλων ένωσε και όχι προσάρτησε τα Ελληνικά βασίλεια με σκοπόν να πολεμήσουν κοινόν εχθρόν, πλην Λακεδαιμονίων. Ο κατακτητής δίνει διαταγές εις τους κατακτημένους και δεν κάνει εις Κόρινθον Πανελλήνιον συνέδριον για να τον αναγορεύσουν αρχηγό της εκστρατείας κατά των Περσών και να συμμετέχουν και τα Ελληνικά κράτη πόλεις. Θα εδύνατο ν΄αναγορεύση εαυτόν και να ήγηθή μόνος του. Μπορεί οι Μακεδονικές φάλαγγες να ήσαν η πλειονότης του στρατού αυτού αλλά κανένας κατακτητής δεν θα εμπιστεύετο πλήθος κατεκτημένου στρατού δίπλα εις τον ιδικόν του να διεξάγη κρίσιμες μάχες.
Καταπέλτης ιστορικής αληθείας είναι η κάθοδος των Δωριέων κατά Ηρόδοτον στο βιβλίο του Κλειώ κεφ. 56,3. Γράφει.
«Επί μεν γαρ Δευκαλίωνος Βασιλέος οίκεε γην Φθιώτιν, επί δε Δώρου του ‘Ελληνος την Όσσαν τε και τον Όλυμπον χώρην, καλεομένην δε Ιστιαιώτιν εκ δε της Ιστιαιώτιδος ως εξανέστη υπό Καδμείων, οίκεε εν Πίνδω, Μακεδνόν καλεόμενον, εντεύθεν δε αύτις ες την Δρυοπίδα μετέβη, και εκ της Δρυοπίδος ούτως ες Πελοπόννησον ελθόν Δωρικόν εκλήθη.» Βλέπε περισσότερα εις κεφάλαια Μυθικώς, Φυλετικώς και Εθνολογικώς.
Τι συμπεράσματα απορρέουν εκ της αναφοράς αυτής και των άλλων.
α) Νοτίως και βορείως της Πίνδου υπήρχε ο Μακεδνικός λαός(ήτοι Μακεδονικός) καλούμενος κατά την αρχαιότητα έθνος με την έννοια της φυλής, του Γένους. Ο γηγενής αυτός πληθυσμός κατά την μυθολογία εδημιουργήθη και διηκείτο από τον Έλληνα Νώε Δευκαλίων και τον υιόν του Δώρον, άρα ήσαν γηγενείς κατά τα συμφραζόμενα της μυθολογίας και η οποία δεν μας αναφέρει ότι ήσαν Σκοπιανοί και δη Σλάβοι!!!
β) Αυτοί οι Έλληνες γηγενείς μετέβησαν (Κάθοδος Δωριέων) από την Δρυόπιδα εις Πελοπόννησον και εκλήθησαν ΔΩΡΙΚΟΝ ΦΥΛΟΝ. Άρα Ελληνικόν.
γ) Συνεπώς ο Κάρανος ο οποίος είναι μεταγενέστερος δεν έφυγε από το Ελληνικόν Άργος και εβασίλευσε εις αλλοδαπούς, ως ο Πέρσης, αλλά εις Έλληνας..
Εάν ανατρέξωμεν και εις την άλλην μυθικήν εκδοχήν βλέπε κεφάλαιον Μυθολογικώς   Ισίοδος Μεγάλαι Ηοίαι κεφάλαιον 2. Αναφέρει για τον Μάγνητα και τον Μακηδόνα τον αρματομάχο που κατοικούσαν εκεί γύρω στην Πιερία και στον Όλυμπο» και είναι γνωστόν ότι οι αρχαία Μακεδονία πριν ονομάζετο και Πιερία και Ημαθία.                             Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι εις τον τότε γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας εις τον οποίον ίδρυσε το Βασίλειον της Μακεδονίας ο Κάρανος κατηκούσαν Έλληνες και ενταφιάζοντο Έλληνες ως ο Ορφέας. Απολλόδωρος βιβλίον Ι κεφαλαιον 15.
δ)   Οι πολέμιοι της Ελληνικότητος της Μακεδονίας με τα συμπεράσματα αυτά θα μειδιούν ειρωνικά. Σκεφθείτε όμως αν ο Ηρόδοτος ανέφερε Σλάβους αντί Έλληνες τι παγκόσμιον πανδαιμόνιον θα εδημιουργούσαν, όταν αυτοί παραβλέπουν τις αναρίθμητες αναφορές των ιστορικών Ελλήνων, Ρωμαίων και άλλων για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και προσπαθούν ν΄αποδείξουν αφ’ ενός ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες αλλά αυτόχθων λαός και αφ’ ετέρου με διάφορα ανιστόρητα επιχειρήματα την Σλαβικότητα της Μακεδονίας και δη δια τριών ασχέτων ιστορικών αναφορών ως προς την Σλαβικότητα και ορισμένα άλλα παιδαριώδη αχαλίνωτης καλπάζουσας φαντασίας ως.
1) Ο μέγας Αλέξανδρος«Ανεβόα και αναπήδα Μακεδονιστί.»!!!!!!   Ώσαν αυτός να μη επηρεάζετο από το τοπικιστικό στοιχείο της Μακεδονίας και θα έπρεπε να αναβοά και αναπηδά πχ Θηβαϊστί ή Λακεδαιμονιστί για να είναι Έλλην.;;;!!!.
2)   Το γεγονός ότι ο Δημοσθένη αποκαλούσε τον Φίλιππον Β’ «Βάρβαρον» Μη γνωρίζοντες την προσωπική εμπάθεια αυτού προς τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Κατά τους Σλάβους Σκοπιανούς και τους υποστηρικτάς τους οι αρχαίοι Έλληνες εάν αλληλοεβρίζοντο «Βάρβαροι», τότε ο υβριζόμενος είναι πράγματι βάρβαρος και μη Έλλην.
3)   Ότι οι Έλληνες αποκαλούσαν τον Αλέξανδρον τον Α’ προπάππον του Μεγάλου Αλεξάνδρου «Φιλέλληνα» άρα δεν είναι Έλλην αγνοώντας την συμμετοχή του εις τους Ολυμπιακούς αγώνες εις τους οποίους απαγορεύετο αυστηρώς να συμμετάσχουν μη Έλληνες. Αγνοούν τας έννοιες των αρχαίων Ελληνικών λέξεων με τας αντιστοίχους της Νεοελληνικής ή σκοπίμως θέλουν ν’ αγνοούν. Δεν έχουν διαβάσει ποτέ τον Ισοκράτη και άλλους ο οποίος αναφέρει, εις τον Πανηγυρικόν του ΚΖ,1-2., χαρακτηριστικά για τους Αθηναίους «Καίτοι πως αν εκείνων άνδρες αμείνους ή μάλλον φιλέλληνες όντες επιδειχθείεν,»
δηλαδή « Αλήθεια πως θα μπορούσαν να βρεθούν άνδρες πιο γενναίοι ή με μεγαλύτερη αφοσίωση στους Έλληνες.» Άρα κατά τους Σκοπιανούς οι Αθηναίοι ήσαν φιλέλληνες και όχι Έλληνες. Βλέπε ενταύθα σχετικόν κεφάλαιον Εθνολογικώς.   Όπως
4) Η Μακεδονική γλώσσα ήταν Ινδοευρωπαϊκή και είχε πολλές ρίζες με την Σλαβική αλλά εχάθηκε!!!;;;. Υπάρχει αυτή η θεωρία της ινδοεευρωπαϊκής φυλής και γλώσσας φάντασμα η οποία δεν έχει να καταμαρτηρήση την ύπαρξιν της ούτε με μυθικάς, ιστορικάς μαρτυρίας ή έστω και ανασκαφικάς. Και άλλαι αναφοραί, ανιστόρηται   και μη σοβαραί προς κριτικήν, ερμηνείαν και επιστημονικήν ανάλυσιν.
Τέλος η μυθολογία παρέδωσε εις την ιστορίαν τα γεγονότα τα οποία μαρτυρούν την αλήθειαν.
Το Βασίλειον του Έλληνος Πέρση-Αχαιμένη-Κυρου ίδρυσε το τότε Περσικό Κράτος αλλοδαπό του Ελληνικού η συνέχεια του οποίου είναι η Περσική αυτοκρατορία.
Ουδέν Ελληνικόν δρώμενον είχε να επιδείξη ακριβώς γιατί οι λαοί της δεν ήσαν Έλληνες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        εις την πλειονότητα και την διοίκησιν, αντιθέτως επιχείρησε εις το ζενίθ της δυνάμεως και ακμή της να υποδουλώση τους Έλληνας και τους εδημιούργησε τον εξ Ανατολών κίνδυνον.
Αντιθέτως το Βασίλειον του Αλκαίου-Ηρακλή-Τήμενου-Κάρανου ίδρυσε το τότε Μακεδονικό Κράτος συνέχειας του οποίου ήταν η αυτοκρατορία της Μακεδονίας.
Ουδέν αλλοδαπόν δρώμενον είχε να επιδείξη ή μη μόνον Ελληνικά δρώμενα ακριβώς γιατί οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες και γενόμενοι κοσμοκράτορες μεταλαμπάδευσαν τον Ελληνικόν Πολιτισμόν. Και οι Μακεδόνες ως Έλληνες εξεστράτευσαν εναντίων των Περσών δηλαδή του Εξ Ανατολών κινδύνου για να τον εξουδετερώσουν γιατί απειλούσε με αφανισμόν τον τότε Ελληνικόν κόσμον.


Μαρτυρία δια στόματος Μ. Αλεξάνδρου

Εις το πανελλήνιον συνέδριον εις Κόρινθον 334 Π.Χ. Δημάρατος προς Αλέξανδρον
«Χαίρε ούν ή τε Ελλάς απάσα καί ή Μακεδονία»
«Αλλ’ ώ μάκαρε εστίν ούν Ελλάς καί ή Μακεδονία»
απάντησε οργισμένος ο Μέγας Αλέξανδρος εις τον Δημάρατον.
                                                                                          Ιστορική σύνθεσις από Λιντοβόη Ιωάννη.

Παρατήρησις γενική: Η γλωσσική έκφρασις του ιστορικού αυτού πονήματος παρουσιάζει μία πολυμορφία, αυτή προέρχεται από την γλώσσα με την οποία συνετάχθη και μετεφράσθη   η κάθε ιστορική πηγή από διαφόρους ερευνητάς συν αυτή του γράφοντος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου