Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Ἡ διήγησις τοῦ Αἰγυπτίου ἱερέως εἰς τὸν Σόλωνα.


ΤΙΜΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ἀπόσπασμα) Ἡ διήγησις εἶναι Αἰγυπτίου Ἰερέως εἰς τὸν Σόλωνα, ἀναφέρεται δὲ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐποχὴν 9.000 ἔτη πρὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Σόλωνος.
Ὁ Ἰερεύς ἐγκωμιάζει τοὺς Ἀθηναίους.

Τὰ ἐπιτεύγματα τῆς πόλεώς σας ἦσαν πολλὰ καὶ μεγάλα· εἶναι γραμμένα ἐδῶ, κι᾿ ἐμεῖς συνεχίζωμεν νὰ τὰ θαυμάζωμεν.
Ὑπάρχει ὅμως ἕνα, ποὺ τὰ ξεπερνᾶ ὅλα εἰς μεγαλεῖον καὶ ἀρετήν.
Τά ἀρχεῖα μας ἀναφέρουν, ὅτι ἡ πόλις σας ἀναχαίτισε κάποτε μίαν μεγάλην δύναμιν ποὺ εἶχε ἐπιτεθῆ μὲ ἀλαζονεία ἐναντίον ὁλόκληρης τῆς Εὐρώπης, καὶ τῆς Ἀσίας, μὲ ἀφετηρία τὸν Ἀτλαντικὸν ὠκεανόν.
Οἱ ἄνθρωποι μποροῦσαν νὰ ταξειδεύουν ἐκείνην τὴν ἐποχὴν εἰς τὸν ὠκεανόν, διότι ἀμέσως μετὰ τὸ στόμιόν του, πού, ὅπως μαθαίνω, ἐσεῖς τὸ ὀνομάζετε Ἡράκλειες Στῆλες, ὑπῆρχεν μία νῆσος μεγαλυτέρα τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Λιβύης μαζύ.
Οἱ ταξειδιῶτες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς περνοῦσαν ἀπὸ αὐτὸ εἰς τὰ ἄλλα νησιά, καὶ εἰς τὴν συνέχειαν εἰς ὅλην τὴν ἀπέναντι ἤπειρον, ποὺ περιβάλλει αὐτὴν τὴν πραγματικῶς ἀχανὴν θάλασσαν.
Ὅλα τὰ μέρη ποὺ εὑρίσκονται μετὰ ἀπὸ τὴν εἴσοδον εἰς τό στόμιον ποὺ ἀναφέραμε, ὁμοιάζουν ὡσὰν λιμάνι μετὰ στενῆς εἰσόδου• τὸ πέλαγος ὅμως ποὺ ἐκτείνεται ἔξωθεν τοῦ στομίου εἶναι πραγματικὸν πέλαγος• Ἡ δὲ ξηρὰ ποὺ τὸ περικλείει, θὰ ἔλεγε κάποιος ὅτι ἀξίζει νὰ ὀνομασθῇ «ἤπειρος», εἰς τὴν κυριολεξίαν τοῦ ὅρου.
Εἰς τὴν νῆσον ταύτην, τὴν Ἀτλαντίδαν, ἐδημιουργήθη ὑπὸ βασιλικῆς ἐξουσίας μία μεγάλη καὶ θαυμαστὴ δύναμις, ἡ ὁποία ἐκυριάρχησεν εἰς τὴν Ἀτλαντίδαν, καθώς καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας νήσους καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην ἕως τὴν Τυρρηνίαν.
Αὐτό δὲ τὸ ἰσχυρότατον βασίλειον συνεκέντρωσεν ὅλες ταῖς δυνάμεις του, καὶ ἐπεχείρησεν, μετὰ μιᾶς μόνον ἐπιθέσεως, νὰ ὑποτάξῃ τὴν πόλιν σας, τὴν ἰδική μας, καθὼς καὶ ὅλες ὅσες εὐρίσκονται ἐσωτερικὰ τῶν Στηλῶν.

Τότε ἀκριβῶς, Σόλων, ἀπεκαλύφθη εἰς ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δύναμις τῆς πόλεώς σας, διότι ἐπέδειξεν ὑψηλὸν φρόνημα, καὶ ἀρίστην τεχνικὴν πολέμου.
Ἐτέθη ἐπικεφαλῆς τῶν Ἑλλήνων, καὶ εἰς τὴν συνέχειαν ἠναγκάσθη νὰ πολεμήσῃ μόνη, ὅταν οἱ ἄλλοι τὴν ἐγκατέλειψαν, ἔφθασεν δὲ εἰς ἔσχατον κίνδυνον ἀλλὰ ἀπέκρουσε τοὺς εἰσβολεῖς καὶ ἐθριάμβευσεν.
Δὲν ἐπέτρεψεν νὰ σκλαβωθοῦν αὐτοὶ ποὺ ποτὲ δὲν εἶχον ὑποδουλωθῆ, ἀπελευθέρωσε δὲ μετὰ μεγαλοψυχίας ὅλους ἡμᾶς τοὺς κατοικοῦντες ἐσωτερικῶς τῶν Ἡρακλείων Στηλῶν.
Πολύ ἀργότερον ὅμως ἦλθον τρομεροὶ σεισμοὶ καί κατακλυσμοὶ καί, μέσα εἰς μίαν ἡμέραν καὶ μίαν νύκταν φρίκης, ὅλον τὸ γένος τῶν πολεμιστῶν σας ἐχάθη μέσα εἰς τὴν γῆν.
Ἡ νῆσος τῆς Ἀτλαντίδος ἐβυθίσθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἠφανίσθη.
Ὁ ὠκεανὸς εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη ἔγινεν ἀπροσπέλαστος καὲ ἀνεξερεύνητος, ἀπὸ τὴν πολὺ βαθειὰν λάσπην ποὺ ἄφησε πίσω της ἡ Ατλαντίς, καθὼς ἐκαταποντίζετο.»

Τᾶσος Γκολέμης

ΠΗΓΗ filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου