Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ» - Τέταρτος κύκλος δραστηριοτήτων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»


Τέταρτος κύκλος δραστηριοτήτων

 

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2021 - ᾿Ιούνιος 2022

 

  

Τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» συνε­χίζουν τὴν λειτουργία τους προγραμματίζοντας τὸν 4ο κύκλο δραστηριοτήτων γιὰ τὸ χρονικὸ

διάστημα Νοεμβρίου 2021 - ᾿Ιουνίου 2022.  Καὶ ἐφέτος τὰ σεμινάρια πραγματοποιοῦνται μὲ φορέα τὶς ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγό­πουλος (διεύθυνσι Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 10562, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819). 

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2020 λόγῳ τῶν γνωστῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν καὶ ἀπαγορεύσεων τὰ σεμινάρια διέκοψαν αἰφνιδίως τὸν 3ο κύκλο λειτουργίας των, ὁ ὁποῖος ἔμεινε ἡμιτελής.  Μὲ βάσι τὰ νεώτερα δεδομένα καὶ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἀποκτήθηκε ἐν τῷ μεταξύ, κρίθηκε ἀναγκαία πλέον ἡ ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) ἐπαναλειτουργία τῶν σεμιναρίων ἀπὸ ἐφέτος μὲ τὴν ἀξιοποίησι τῶν νέων τεχνολογικῶν μέσων τοῦ διαδικτύου.  Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καθίσταται πλέον δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ ἀνθρώπων καὶ ἐκτὸς ᾿Αττικῆς, ὅπως ζητοῦσαν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀρκετοὶ ἐνδιαφερόμενοι.

 

᾿Εντὸς αὐτῶν τῶν πλαισίων σχεδιάζονται γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα Νοεμ­βρίου 2021 - ᾿Ιουνίου 2022 οἱ ἑξῆς δραστηριότητες.

 ᾿Ετήσιος κύκλος 8 διαλέξεων ἐπὶ θεμάτων τυπικοῦ καὶ συναφῶν λει­τουργικῶν θεμάτων.  ᾿Αρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2021, θὰ πραγ­ματοποιῆται εἰδικὴ διάλεξις ἅπαξ τοῦ μηνός, καὶ θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζή­τησις μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ κοινοῦ.  Προσεχῶς θὰ ἀνακοινωθοῦν περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν φετινὸ κύκλο διαλέξεων.

 ῾Εβδομαδιαῖα μαθήματα τυπικοῦ, θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ χαρα-κτῆρος, κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (ἔτους 1888 ὑπὸ Γ. Βιολάκη).  Θὰ πραγματοποιηθοῦν μαθήματα τοῦ Α΄ καὶ τοῦ Γ΄ ἔτους σὲ ὀλι­γομελῆ τμήματα ἐγγεγραμμένων μαθητῶν.

 ᾿Εργαστήριον Τυπικοῦ· μηνιαῖες συναντήσεις μὲ χρῆσι τῶν ἐπισήμων λειτουργικῶν βιβλίων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ ἐπὶ πάσης τυπικῆς διατάξεως· ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικὲς ἐργασίες, συγκρίσεις τυ­πικολογικῶν κειμένων.  Τὸ ἐργαστήριον τυπικοῦ ἐντάσσεται ὀργανικὰ στὰ ἑβδομαδιαῖα μαθήματα τυπικοῦ.

 Θέματα μοναστηριακοῦ τυπικοῦ· γραπτὲς ὁδηγίες καὶ σημειώσεις ἀνὰ μῆνα καὶ διευκρινιστικὲς συναντήσεις θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ χαρακτῆρος, μὲ βάσι τὸ Τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, καὶ ἐφαρμογὲς στὸ νέο ἡμερολόγιο.  Βοηθητικὸ ἐγχειρίδιο· «Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2022» (ἔντυπος ἔκδοσις).

 ᾿Ενοριακὴ τάξις βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ ἑορτολογίου· γραπτὲς ὁδηγίες καὶ σημειώσεις ἀνὰ μῆνα κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (ἔτους 1888 ὑπὸ Γ. Βιολάκη), καὶ διευκρινιστικὲς συναντήσεις θεωρητικοῦ καὶ πρα­κτικοῦ χαρακτῆρος.  Βοηθητικὸ ἐγχειρίδιο· «᾿Εγκόλπιον ᾿Εκκλησιαστικῆς Τά­ξεως 2022» (ἔντυπος ἔκδοσις).

 Μοναστηριακοὶ λειτουργικοὶ τύποι βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ ἑορτολογίου· γραπτὲς ὁδηγίες καὶ σημειώσεις ἀνὰ μῆνα κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα καὶ ἀρχαῖες μοναστικὲς διατάξεις.  Βοηθητικὸ ἐγχειρίδιο· «Σύναξις Μοναστηριακῶν Τύπων τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας 2022» (ἔντυπος ἔκδοσις).

 Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ», μία φιλικὴ παρέα ἀνθρώπων ποὺ ἐνδιαφέρον­ται γιὰ τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ὀρθὴ γνῶσι καὶ τὴν εὐρύτερη διάδοσί του.

 

Τὰ σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Σὲ κάθε διάλεξι καὶ μάθημα παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησια­στικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι κάθε δραστηριότητος τῶν σεμιναρίων θὰ δοθοῦν βε­βαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ παρακολουθήσουν συστη­ματικῶς τὶς προγραμματισμένες συναντήσεις.

 

῞Ολες οἱ παραπάνω διαλέξεις, συναντήσεις, μαθήματα καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις τῶν σεμιναρίων θὰ διεξαχθοῦν μὲ σύγχρονη (ταυτόχρονη) ἐξ ἀπο­στάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν σὲ τηλεσυναντήσεις (ἐντὸς καθωρισμένου ὡρολο­γίου προγράμματος), γιὰ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιεῖται τὸ εἰδικὸ πρόγραμμα (ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα) Zoom (Ζούμ).

Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μαγνητο­σκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους (πραγματικοὺς ἢ φανταστικοὺς) τρόπους συμμετοχῆς.

᾿Επίσης δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης προσφορᾶς τεχνικῆς βοηθείας ἐκ μέρους τῶν σεμιναρίων πρὸς τὰ μέλη ποὺ ἀντιμετωπίζουν τυχὸν δυσκολίες στὴν σύνδεσί τους στὸ διαδίκτυο ἢ στὸ Ζοὺμ κ.λπ..  Γιὰ τὴν ἐπίλυσι τυχὸν ἀποριῶν καὶ τὴν ἀντιμετώπισι προβλημάτων θὰ πρέπει ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νὰ ἀπευ­θυνθῇ στὸν τεχνικό του γιὰ τὸν η/υ καὶ τὸ διαδίκτυο.

 

Μπορεῖτε νὰ ἐνημερωθῆτε γιὰ τὸ ἱστορικὸ καὶ τὸν σκοπὸ τῶν σεμιναρίων, γιὰ τοὺς ὅρους λειτουργίας, γιὰ ὅλες τὶς δραστηριότητες καὶ τὶς νεώτερες ἀνακοινώσεις στὸ ἱστολόγιον https://seminaria-typikon.blogspot.com/

 

᾿Ηλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία τῶν σεμιναρίων email: setgv01@gmail.com

᾿Εναλλακτικοὶ τρόποι ἐπικοινωνίας· Skype, Viber, Google Meet.

 

῾Υπεύθυνος τῶν σεμιναρίων καὶ γενικὸς συντονιστής· Διονύσιος ᾿Ανατολι­κιώτης, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, διδάκτωρ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., διπλωματοῦχος Ω.Ρ.Μ., πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας, e-mail: symbole@mail.com

 

 

Διοργάνωσις, πληροφορίες καὶ ἐγγραφές

᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι

τηλ. (+30) 210-322.4819

e-mail: hi@npanagopoulos.gr

https://npanagopoulos.gr/

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου