Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Ασάφειες και αοριστίες στο νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο

Από το ιστολόγιο http://www.newsit.gr/

Αρκετές διατάξεις του νέου συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου κρίθηκαν αόριστες και ασαφείς από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο μειώνονται κατά 20% όλες οι κύριες συντάξεις για το ποσό άνω των 1.200 ευρώ, ενώ κατά 40% περικόπτονται οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, που υπολογίζονται σε 70.000.

Οι διατάξεις του εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Επίσης, περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων.

Όπως έλεγαν νομικοί, η διάταξη για συνταξιούχους κάτω των 55 είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγμα, καθώς "παραβιάζει τα προστατευόμενα περιουσιακά δικαιώματα μέσα στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται ο μισθός και η σύνταξη" και εκτίμησαν ότι η ρύθμιση θα καταπέσει στα δικαστήρια. Παράλληλα, ανέφεραν ότι το νομοσχέδιο έχει ευνοϊκές διατάξεις για τους στρατιωτικούς, κάτι που δημιουργεί προβλήματα ανισότητας.

Έντονος προβληματισμός υπήρξε στους δικαστές του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ως προς τον όρο της "διαθεσιμότητας", δηλαδή για το καθεστώς της λεγόμενης "εργασιακής εφεδρείας", καθώς δεν υπάρχει στη συνταξιοδοτική νομοθεσία, παρά μόνο στο πειθαρχικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζουν τον όρο της διαθεσιμότητας "ασαφή και αόριστο" και ζητούν από τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο να τον προσδιορίσει.

Ακόμη, από την Ολομέλεια κρίθηκε αόριστη η αναφορά του νομοσχεδίου στο "μισθολόγιο", καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, εκτός και εάν το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο συνδυαστεί με άλλο. Πάντως, μόνο από το νομοσχέδιο που έχουν στα χέρια τους οι δικαστές δεν προκύπτει από πουθενά το μισθολόγιο.

Αόριστη κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρεται στην ανάκληση πράξεων αναγνώρισης συνταξίμου χρόνου με εξαγορά, ενώ οι δικαστές εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την αναδρομικότητα της επίμαχης διάταξης (από 1.1.2011).

Προβληματική είναι, καθώς τίθεται θέμα ισότητας, η διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει εξαιρέσεις κατά τον υπολογισμό της σύνταξης όσων θα μειωθούν κατά 40%. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της κατηγορίας αυτής των συνταξιούχων αφαιρείται η εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και η εισφορά που προβλέπεται από άλλο άρθρο.

Όμως, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εξαιρούνται από την αφαίρεση των επίμαχων εισφορών "όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας", καθώς και όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξη επίδομα ανικανότητας.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι "ο χρόνος της διαθεσιμότητας λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης, στην οποία τίθεται ο υπάλληλος, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στην λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του. Κατά το χρόνο αυτό ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φορείς στους οποίους ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Το Δημόσιο καταβάλλει για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών τις οποίες ελάμβανε ο υπάλληλος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και για το λόγο αυτό λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό της σύνταξης του υπαλλήλου".

Εξάλλου, προβλέπει ότι "από 1.1.2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η μείωση αυτή διακόπτεται τον επόμενο μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εμπίπτουν στη μείωση αυτή, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ".

Ακόμη, "οι συντάξιμες αποδοχές που αποτελούν την βάση υπολογισμού της σύνταξης για μεν τα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι 30.6.2011 παραμένουν εκείνες που καθορίζονται από τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο (Ν. 3205/2003), όπως διαμορφώνονται κατά την 31.10.2011 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, για δε τα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 1.7.2011 και μετά παραμένουν εκείνες που καθορίζονται από τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο (Ν. 3205/2003), όπως διαμορφώνονται κατά την 31.10.2011 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 περί αναστολής των μισθολογικών προαγωγών. Οι διατάξεις αυτές έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με ημερομηνία λήξεως την 31.12.2013".

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσες άγαμες θυγατέρες αναστέλλεται η καταβολή της πολιτικής ή στρατιωτικής σύνταξής τους, λόγω ύπαρξης εισοδημάτων, να διατηρούν την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου και σε όσες από αυτές λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων.

Τέλος, προβλέπεται η απόδοση στο Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη που είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για τους στρατιωτικούς που είχαν την ιδιότητα του οπλίτη πενταετούς υποχρέωσης και του εθελοντή πενταετούς υποχρέωσης, προκειμένου ο χρόνος της υπηρεσίας τους με την ιδιότητα αυτή να είναι συντάξιμος στο Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου